1. Seiri: Sorting
  2. Seiton: Set in Order
  3. Seiso: Shining
  4. Seiketsu: Standardizing
  5. Shitsuke: Sustain